Všeobecné obchodní podmínky Mánes překlady a tlumočení

Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a agenturou Mánes překlady a tlumočení (dále pouze "zhotovitel").

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě objednávky písemnou formou a jejím písemném potvrzení. Písemnou formou se rozumí objednávka poštou, faxem, e-mailem, osobně nebo vyplněním elektronického dotazníku.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vznikne až tehdy, když objednavatel i zhotovitel písemně potvrdí objednavateli objednávku.
 3. Ujednané podmínky smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
 4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, které mu budou objednavatelem zpřístupněny v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od objednavatele obdrží, bude považovat za důvěrné.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem činnosti zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb podle požadavků uvedených ve smlouvě (dále jen "zakázka").

Čl. III Překlady

1. Všeobecná ujednání

 1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.
 2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ustanovení čl. V

2. Termín předání zakázky

 1. Zhotovitel je povinen předat vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce a objednavatel je povinen zakázku převzít a potvrdit její řádné a včasné přijetí.
 2. Pokud objednavatel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.1 tohoto čl. do 24 hod. od smluveného termínu dodání, má se za to, že objednavatel zakázku včas a řádně obdržel.
 3. Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli zakázku okamžitě. Tuto povinnost musí zhotovitel splnit neprodleně po obdržení urgence.
 4. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným ve smlouvě, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
 5. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit na ni fakturu ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

3. Práva a povinnosti

 1. Pokud zhotoviteli nebude objednavatelem sdělen účel, ke kterému bude zakázka použita, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s tím souvisejících. Pokud bude zakázka použita ke zveřejnění (zejména tiskem nebo na internetu), musí být tato informace uvedena v objednávce.
 2. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u nichž si objednavatel přeje dodržet jím používané výrazy, je povinen dodat příslušné materiály nebo určit kontaktní osobu, se kterou je možné konzultovat příslušnou terminologii. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude brán zřetel na pozdější reklamace týkající se této terminologie.
 3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky.
 4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

4. Reklamace

 1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
 2. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
 3. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i jejich četnost.
 4. Pokud uzná zhotovitel reklamaci dle 4.2 tohoto čl. za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu.
 5. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se o vady uvedené v odst. 4.2 tohoto čl., či objednavatel nabízenou korekturu neakceptuje, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky.
 6. Výše slevy na uznané reklamace se řídí dohodou obou smluvních stran. Pokud nedojdou ke shodě, řídí se odborným posudkem nezávislého arbitra z řad soudních tlumočníků a překladatelů. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku zaplatí obě smluvní strany zálohově, každá 50 %. Vyúčtování zálohy bude provedeno dle výsledků posudku, ve prospěch oprávněného.
 7. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

5. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí vyhotovené zakázky. Po uplynutí této lhůty bude uplatňování nároků objednavatele považováno za opožděné. V takovém případě zanikají nároky plynoucí z odpovědnosti za vady.

Čl. IV Tlumočení

1. Všeobecná ujednání

 1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I zabezpečit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
 2. Objednavatel se zavazuje objednávkou zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení dle ust. Čl.V.
 3. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.

2. Termín tlumočení

 1. Objednavatel je povinen umožnit tlumočení v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
 2. Objednavatel nebo jím pověřená osoba je povinen zhotoviteli bezprostředně po tlumočení písemně potvrdit realizaci tlumočení s tím, že toto proběhlo řádně.
 3. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu) a objednavateli vzniká povinnost tento uhradit.

3. Práva a povinnosti

 1. Pokud zhotoviteli nebude objednavatelem sdělen účel, ke kterému bude zakázka použita, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s tím souvisejících.
 2. Bude-li při tlumočení třeba používat odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u nichž si objednavatel přeje dodržet jím používané výrazy, je povinen dodat příslušné materiály nebo určit kontaktní osobu, se kterou je možné konzultovat příslušnou terminologii. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude brán zřetel na pozdější reklamace týkající se této terminologie.
 3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského při plnění zakázky.
 4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.
 5. Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec smlouvy (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby).
 6. Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.
 7. Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká poskytovateli i v případě, že objednavatel tuto dobu plně nevyužije.

4. Doprava, ubytování a stravování

 1. Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem ke vzdálenosti míst.
 2. V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši, a to zhotoviteli.
 3. Objednavatel je povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.
 4. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.
 5. Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení

5. Reklamace

 1. Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
 2. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a četnost jejich výskytu a případně doložit záznamem.
 3. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.
 4. Výše slevy na uznané reklamace se řídí dohodou obou smluvních stran. Pokud nedojdou ke shodě, řídí se odborným posudkem nezávislého arbitra z řad soudních tlumočníků a překladatelů. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku zaplatí obě smluvní strany zálohově, každá 50 %. Vyúčtování zálohy bude provedeno dle výsledků posudku, ve prospěch oprávněného
 5. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

6. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí vyhotovené zakázky. Po uplynutí této lhůty bude uplatňování nároků objednavatele považováno za opožděné. V takovém případě zanikají nároky plynoucí z odpovědnosti za vady.

Čl. V Cena zakázky

 1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a způsob pro výpočet ceny uvedený v tomto ceníku, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Pokud předběžná cenová kalkulace zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se cena skutečným počtem jednotek (cílového textu).
 3. Ceník služeb zhotovitele je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad bezodkladně po vyhotovení zakázky.
 2. Objednavatel je povinen uhradit na daňovém dokladu uvedenou částku, a to nejpozději v den splatnosti.
 3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytly na její straně neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.
 2. Odstoupení od smlouvy je každá strana povinna sdělit druhé straně písemně neprodleně poté, co se o bránících překážkách dozví.
 3. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli tzv. storno poplatky.
  1. V případě všech překladatelských služeb kromě tlumočení jsou storno poplatky ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky.
  2. V případě tlumočení závisí výše storno poplatku na rozsahu objednaného tlumočení a na počtu dní zbývajících do začátku tlumočení.
 4. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
 5. Pokud bude zakázka (týká se překladů) použita ke zveřejnění (zejména tiskem nebo na internetu), musí být tato informace uvedena v objednávce. V případě, že objednavatel současně neobjednal předtiskovou korekturu textu, nemá nárok na náhradu škody způsobenou případnými chybami v přeloženém textu.

Čl. VIII Zvláštní ustanovení

 1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka.
 2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
 3. V případě porušení povinností uvedených v bodech 1., 2., 3. tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- , a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena, přičemž tím není dotčeno právo na náhradu případné škody, která byla zhotoviteli tímto porušením způsobena.
 4. Zhotovitel je oprávněn uvést objednavatele ve svém referenčním listu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mánes překlady a tlumočení s.r.o. se sídlem Křižovnická 60/10, 110 00, Praha - Staré Město a jsou platné ode dne 1.12.20013.

Novinky a akce

Máte dotaz? Zavolejte
777 199 802

Máte dotaz? Napište
preklady@manes.cz

Napište nám
preklady@manes.cz