Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Nadace českého výtvarného umění vyhlašuje volby do dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že členům stávající dozorčí rady Nadace končí ke dni 12.5.2024 jejich funkční období, vyzýváme umělecké spolky, aby nominovaly své kandidáty do tohoto tříčlenného kontrolního orgánu. Své nominace mohou spolky zasílat nejpozději do 10.5.2024.

Instrukce pro podání nominace:

Profesní životopis, společně s průvodním dopisem či mailem prosíme zasílejte k rukám předsedy správní rady Nadace na e-mailovou adresu danielnetusil@gmail.com. K nominaci je potřeba připojit také souhlas daného kandidáta s volbou do dozorčí rady nadace a kontakt na daného kandidáta (ideálně e-mail i telefonní číslo).

Předpoklady kandidáta:

Kandidáti do dozorčí rady musí splňovat formální předpoklady, kterými jsou zejména bezúhonnost, způsobilost k právním jednáním a absence pracovněprávního či obdobného vztahu k Nadaci českého výtvarného umění.

Projednání voleb do dozorčí rady:

Přihlášky budou projednány na jednání správní rady, a to dne 14.5.2024. Dle počtu a kvality uchazečů může na témže jednání dojít k volbě členů dozorčí rady na nové funkční období. Pokud by to bylo ale z jakéhokoliv důvodu zapotřebí, může dojít k prodloužení termínů výběrového řízení a projednání dalšího postupu.

Práva a povinnosti členů dozorčí rady:

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace a její funkční období je pětileté.

2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a není k Nadaci v pracovněprávním či obdobném vztahu.

3. Dozorčí rada zejména:

a. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadací,

b. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c. dohlíží na to, zda Nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadace,

d. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,

f. je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele nadace.

4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti oprávněna zejména:

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace,

b. svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

5. Dozorčí rada a její jednotliví členové mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

6. Dozorčí rada má tři členy.

7. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě, v komisích Nadace a s funkcí ředitele Nadace.

8. Členství v dozorčí radě zaniká z důvodů vymezených zákonem č.89/2012 Sb. obč. zák.

9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

10. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně dvakrát ročně a svolává je její předseda. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedáni dozorčí rady, požádá-li o to písemně kterýkoli její člen nebo správní rada. V případě, že tak neučiní, svolá zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. 

11. Členové dozorčí rady přijímají společně usnesení. Případný rozdílný názor každého z členů dozorčí rady musí být zaprotokolován.

Kontakt:

Nadace českého výtvarného umění

Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1

IČO: 62930711


Aktuální
výstavy


Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.